Resultater fra Studiebarometeret 2023 for universiteter og høyskoler er nå lagt ut

Fagskoleundersøkelsen

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om fagskolestudentenes syn på utdanningskvalitet. Studiebarometeret for universitets- og høyskolestudenter har vært gjennomført hvert år siden 2013 og har etablert seg som en viktig nasjonal undersøkelse. I 2017 fikk NOKUT i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en tilsvarende studentundersøkelse blant fagskolestudenter. 

Med Studiebarometeret for fagskolestudenter dekker vi alle tertiærutdanninger, det vil si utdanninger som bygger på videregående nivå. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i utdanningstilbud ved norske fagskoler.

Undersøkelsen ble gjennomført i april/mai 2023.

Formål

Formålet med undersøkelsen er å gi læresteder, studenter, studiesøkere, myndigheter og andre aktører informasjon om studiekvalitet i fagskolesektoren.

Utvalg og spørreskjemaet

Utvalget for undersøkelsen inkluderte alle fagskolestudenter som hadde studert mer enn ett semester og til enkelte fagskolestudenter som var i sitt første studiesemester. Totalt inngikk omtrent 23 000 studenter fra 56 fagskoler og ca. 800 utdanningstilbud i populasjonen. 

Spørreskjemaet bestod av om lag 100 spørsmål, som primært handlet om studentens oppfatning av studiekvaliteten på studieprogrammet sitt. Vi spurte blant annet om synspunkter på studie- og læringsmiljø, undervisning og veiledning og arbeidslivsrelevans. I tillegg dekket vi dimensjonen studentinvolvering ved at studentene fikk en del spørsmål om motivasjon, studieinnsats og forventninger. Det samme skjemaet ble sendt til alle studenter, uavhengig av type utdanningstilbud. 

Spørsmålene ble i all hovedsak besvart ved hjelp av en fem-delt skala (fra «Ikke tilfreds» til «Svært tilfreds», fra «Ikke enig» til «Helt enig» eller fra «I liten grad» til «I stor grad») med en vet ikke-kategori. Unntakene er bakgrunnsspørsmålene om studenten (kjønn, arbeids- og utdanningserfaring mm), spørsmålene om studieinnsats, der et timetall skrives inn, spørsmålene om undervisnings- og arbeidsformer og spørsmål om valg av studium.

Spørreskjemaet for 2023 finnes her:

Spørreskjema 2023 fagskoleundersøkelsen- bokmål

Spørreskjema 2023 fagskoleundersøkelsen - nynorsk

Spørreskjema 2023 fagskoleundersøkelsen - engelsk

Spørreskjemaer for tidligere år:

Her finner du spørreskjema for de foregående årene

Studiebarometeret.no

Resultatene fra fagskoleundersøkelsen publiseres under en egen fane i nettportalen Studiebarometeret.no. All informasjon behandles konfidensielt, og det offentliggjøres ikke data som gjør det mulig å identifisere den som svarer. 

Kontaktpersoner ved institusjonene

Dersom institusjonen oppretter ny kontaktperson, ber vi om at navn, e-postadresse og telefonnummer sendes til fagskoleundersokelsen@nokut.no snarest. Institusjoner kan ha flere kontaktpersoner.

Kontaktpersoner i NOKUT

Magnus Strand Hauge: Magnus.Strand.Hauge@nokut.no