Resultater fra Studiebarometeret 2023 for universiteter og høyskoler er nå lagt ut

Underviserundersøkelsen

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om undervisernes syn på utdanningskvalitet. Underviserundersøkelsen skal være et supplement til studentundersøkelsen Studiebarometeret.

Underviserundersøkelsen ble i både 2017 og 2021 kombinert med NIFUs Tidsbruksundersøkelse blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antall undersøkelser i sektoren og begrense rapporteringsbyrden.

Formål

Målet med NOKUTs Underviserundersøkelse er å gi et representativt bilde av de vitenskapelig ansattes vurderinger av kvalitet ved studieprogrammer i norsk høyere utdanning. Undervisernes oppfatninger og tilbakemeldinger er til hjelp for myndigheter, institusjoner og fagmiljø i arbeidet med videreutvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Utvalg og spørreskjemaet

Utvalget inkluderer alle vitenskapelig ansatte, også ansatte i rekrutteringsstillinger som stipendiat og postdoktor.

Undersøkelsens tema er primært ulike sider av opplevd studiekvalitet, men vi spør også om motivasjon og engasjement. Underviserundersøkelsen fokuserer på emne- og studieprogramnivået, ikke på institusjonsnivået. Alle vitenskapelig ansatte får de samme spørsmålene.

I 2016 ble undersøkelsen gjennomført som pilotprosjekt, der et mindre utvalg institusjoner og studieprogrammer deltok. I 2017 ble Underviserundersøkelsen gjennomført som nasjonal undersøkelse for første gang. I 2021 ble den gjennomført for andre gang.

Spørreskjemaet, resultater og annen informasjon finnes her

Kontaktpersoner ved institusjonene

Dersom institusjonen oppretter ny kontaktperson, ber vi om at navn, e-postadresse og telefonnummer sendes til underviser@nokut.no snarest. Institusjoner kan ha flere kontaktpersoner.

Kontaktpersoner i NOKUT

Stein Erik Lid: Stein.Erik.Lid@nokut.no

Gerhard Yngve Amundsen: Gerhard.Y.Amundsen@nokut.no