Last ned datasett

Her kan du få tilgang til data fra de to spørreundersøkelsene. For studentundersøkelsen gis data for hvert enkelt studieprogram, for underviserundersøkelsen gis data for hver utdanningstype per institusjon.

Data fra de to undersøkelsene, som de er presentert i portalen, kan ikke kobles sammen på grunn av de ulike målenivåene. En hovedårsak til dette er at underviserdata ikke kan brytes ned på programnivå pga. få respondenter per program og fordi det i mange tilfeller ikke er entydig ved hvilket program en ansatt er tilknyttet.

Datasett for Studentundersøkelsen

Dataene finnes for hvert enkelt studieprogram. Datasettene inneholder:

  • De samme dataene som vises i nettportalen; primært gjennomsnittstall for hvert studieprogram
  • Primært siste års data
  • Svarskalaen går, med få unntak, fra 1–5, med 5 som beste score

For noen programmer med få svarende siste år, vises sammenslåtte tall med året før. Mer informasjon om dette lenger ned på siden. Program med få svarende (også etter sammenslåingen) er vist i Excelarket, men uten svardata. Klikk lenka under for å laste ned:

Programdata Studiebarometeret 2016

Dataene har studieprogram som observasjonsenhet. Bare siste års data er tilgjengelig. Studieprogram med få svarende siste år har blitt slått sammen med data for året før, dette indikeres med verdien "1" i variabelen appendert. Verdien "1" i variabelen terskel indikerer at det er mange nok svarende for et program (etter eventuell sammenslåing over 2 år) til at vi viser data i portalen og dermed i regnearket.

Mer informasjon om datasettet: Kodebok for Studiebarometeret 2016 BOK

 

Datasett for Underviserundersøkelsen

Forventes klar høsten 2017.

 

Viktig og nyttig informasjon

Bruk av Excel

Dataformat for eksport er det åpne formatet "csv", som f.eks. Excel tolker. For tilpasning av kolonnebredder kan følgende gjøres: trykk CTRL + A to ganger, og så dobbeltklikke mellom f.eks. kolonne A og B. Da tilpasses bredden på alle cellene.

Publisering av data

Bruker av data plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra Studiebarometeret (2016). Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD). Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av NOKUT gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken NOKUT, KD eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Vi gjør oppmerksom på at det er systematiske forskjeller mellom studieprogram i ulike fagområder, en sammenligning bør derfor helst gjøres av like, eller relativt like, studieprogram.

Jo færre svarende et studieprogram har, jo mindre robuste er dataene.

Videre vil vi understreke at studentenes opplevelse av utdanningskvalitet er én kilde til informasjon og bør derfor ikke sees på som den fulle sannheten. Andre perspektiv, for eksempel lærernes synspunkter og registerdata sier også noe om utdanningskvalitet .