Tall fra høstens undersøkelse publiseres i februar 2018

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger


 • Læringsmiljø Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
  4,2
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Politifag
  4,1
  1 5
 • Medvirkning Mulighet for påvirkning Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
  3,8
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Politifag
  3,7
  1 5
 • Inspirasjon Studiet er: Engasjerende, utfordrende, motiverende Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
  4,5
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Politifag
  4,5
  1 5
 • Yrkesrelevans Jobbmuligheter, yrkesrelevans, samarbeid med arbeidslivet Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
  4,4
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Politifag
  4,3
  1 5
 • Undervisning Undervisning, veiledning, oppfølging Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
  4,3
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Politifag
  4,1
  1 5
 • Eksamen Eksamens- og innleveringsoppgaver Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
  4,2
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Politifag
  4,1
  1 5
 • Læringsutbytte Egen vurdering av læringsutbytte Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
  4,1
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Politifag
  4,1
  1 5
 • Helhetsvurdering Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
  4,7
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Politifag
  4,7
  1 5

> Detaljert informasjon (standardavvik, svarfordeling m.m.)

Fakta om studieprogrammene

Informasjonen er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen
Andel av heltid

Viser om studieprogrammet er på heltid eller deltid.

100%
Studiepoeng

Viser antall studiepoeng som kreves for å fullføre graden.

180
Organisering

Angir om undervisningen hovedsakelig gis på institusjonen, er desentralisert eller nettbasert.

Campus
Prosent praksis

Viser andelen av praksis i hele studieprogrammet.

33%
Undervisningsspråk

Viser hvilket språk som hovedsakelig brukes i undervisningen på hele studieprogrammet.

NOR
Videreutdanning

Indikerer om studieprogrammet gis som videreutdanning eller ikke.

Nei
Antall studenter totalt

Viser hvor mange studenter som går på hele studieprogrammet. (for populasjon i undersøkelsen: se info øverst).

424
Andel kvinner

Gjelder alle studentene på studieprogrammet - ikke bare de som fikk spørreskjema.

38%
Andel menn

Gjelder alle studentene på studieprogrammet - ikke bare de som fikk spørreskjema.

62%

> Se NOKUT-portalen i DBH for flere registerdata

Andre spørsmål fra Studiebarometeret

I hvilken grad er du enig at...

Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,9 4,9
Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 4,7 4,7

Spørsmålene var nye i 2016. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2016 med svar fra 2015.

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala (1-5): 1 = i liten grad og 5 = i stor grad.

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 4,6 4,5
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 4,7 4,6
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 4,6 4,5
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 4,6 4,5

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig).

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag
Jeg er motivert for studieinnsats 4,5 4,5
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 4,1 4,1
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 4,0 4,0
Jeg opplever at min studieinnsats er høy 4,1 4,2

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt i semesteret) brukes på...:

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen 33,7 35,0
Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) 10,2 10,8

Tidsbruken studentnee oppgir vil påvirkes av om studieprogrammet er på hel- eller deltid

Andel av heltid 100% -

NB! I noen faggrupper (utdanningsgrupper) har bare noen få studieprogrammer praksis. Hvor tilfreds er du med:

Skala (1-5): 1 = ikke tilfreds og 5 = svært tilfreds

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag som har praksis
Hvordan institusjonen forberedte deg på praksisopplæring 4,0 3,9
Kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole/universitet 3,8 3,7
Tilbakemeldinger underveis i praksis 4,4 4,4
De faglige utfordringene i praksisopplæring 4,6 4,6
Hvor godt teorien du har lært har vært relevant for praksisutøvelse 4,2 4,2
Hvordan praksisen har blitt brukt i den ordinære undervisningen som grunnlag for diskusjon/refleksjon 4,6 4,4
Praksisopplæringen generelt 4,8 4,7

Spørsmålene var nye i 2016. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2016 med svar fra 2015.

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala (1-5): 1 = i liten grad og 5 = i stor grad.

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag
Engelsk (eller andre ikkeskandinaviske språk) brukes ofte som undervisningsspråk 1,6 1,5
Studieprogrammet har ofte hatt utenlandske (gjeste)forelesere 1,4 1,3
Pensum er hovedsakelig på engelsk (eller andre ikkeskandinaviske språk) 1,3 1,3
Internasjonale studenter beriker det faglige miljøet på studieprogrammet 1,6 1,5
Jeg deltar ofte på faglige aktiviteter med internasjonale studenter 1,3 1,3
Jeg er godt informert om mulighetene til utveksling i utlandet 3,8 3,6

Spørsmålene var nye i 2016. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2016 med svar fra 2015.

I hvilken grad er du enig i følgende påstander om bruk av digitale verktøy/medier?

Skala (1-5): 1 = i liten grad og 5 = i stor grad.

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag
De er viktige hjelpemidler i min studiehverdag 4,2 4,2
De gjør det lettere for meg å samarbeide med andre studenter 4,0 4,0
De gir meg frihet til å studere når jeg vil og hvor jeg vil 4,0 4,0
De åpner for nye måter å lære pensum på 3,6 3,8
De motiverer meg og øker arbeidsinnsatsen min 3,3 3,4
De bidrar til at jeg jobber mer strukturert med fagene 3,5 3,5
De bidrar til at jeg jobber mer kreativt med fagene 3,1 3,2
De øker kvaliteten på utdanningen min 3,7 3,8

I hvilken grad mener du at:

Skala (1-5): 1 = i liten grad og 5 = i stor grad

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag
Studieprogrammet består av emner som henger godt sammen 4,3 4,3
Jeg opplever det som krevende å nå mine karaktermål 3,9 4,0

Indekser i detalj

Hvis du ønsker å vite hvilke spørsmål indeksene består av kan du trykke på disse under.

Bachelor - Politiutdanning, Kongsvinger Bachelor, Politihøgskolen Gjennomsnitt Av alle Politifag
Læringsutbytte 4,1 4,1
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder..."
NB! Pga en feil i databehandlingen i 2015, kan ikke data på 4 spørsmål vises for studier hvor svar fra 2016 er slått sammen med svar fra 2016. I tidsserievisning vises ikke tall på disse fire spørsmålene for 2015. Indeksverdien, basert på alle de 10 spørsmålene, kan likevel beregnes for alle år.
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Teoretisk kunnskap 4,2 4,1
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,2 3,1
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,1 3,0
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 4,2 4,2
Evne til refleksjon og kritisk tenkning 4,3 4,3
Samarbeidsevne 4,5 4,6
Muntlig kommunikasjonsevne 4,4 4,5
Skriftlig kommunikasjonsevne 4,2 4,2
Evne til å tenke nytt 4,0 4,0
Evne til å jobbe selvstendig 4,4 4,4
Inspirasjon 4,5 4,5
I hvilken grad mener du at...
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Studieprogrammet er engasjerende 4,5 4,5
Studieprogrammet er faglig utfordrende 4,7 4,6
Studieprogrammet bidrar til min motivasjon for studieinnsats 4,4 4,4
Undervisning 4,3 4,1
Hvor tilfreds er du, alt i alt, med...
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
I 2016 ble det lagt til ett nytt spørsmål i denne indeksen. Indeksverdier for tidligere år er følgelig beregnet uten dette spørsmålet. Det ble også gjort språklige endringer i to av spørsmålene i 2015.
Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende 4,4 4,4
Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig 4,2 4,2
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum) 4,3 4,1
Faglig ansattes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er konstruktive) 4,4 4,2
Den faglige oppfølgingen 4,3 4,2
Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid 4,0 3,8
Eksamen 4,2 4,1
I hvilken grad mener du at eksamens- og innleveringsoppgavene hittil i ditt studieprogram...
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Handlet om sentrale deler av gjennomgått lærestoff 4,3 4,1
Krevde forståelse og resonnement 4,4 4,3
Oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning 4,3 4,2
Krevde at du tenkte kreativt/nytt 3,8 3,8
Oppfordret til å bruke kunnskap fra flere emner for å løse oppgaver 4,2 4,2
Yrkesrelevans 4,4 4,3
I hvilken grad tror du at studiet du går på…
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
I 2016 ble to nye spørsmål lagt til og to andre spørsmål tatt ut. Indeksverdien 2016 er derfor ikke direkte sammenliknbar med indeksverdiene for tidligere år.
Er relevant for aktuelle yrkesområder 4,8 4,8
Gir gode jobbmuligheter 3,3 3,2
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet 4,8 4,7
Har godt samarbeid med arbeidslivet 4,6 4,5
Medvirkning 3,8 3,7
Hvor tilfreds er du med…
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet 3,6 3,5
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp 3,8 3,6
Det lokale studentdemokratiet (f.eks. tillitsvalgte og studentorganisasjon) 4,1 4,0
Læringsmiljø 4,2 4,1
Hvor tilfreds er du med...
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,6 4,7
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,3 4,5
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 4,3 3,7
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 4,2 3,9
Bibliotek og bibliotekstjenester 3,0 3,4
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang) 4,1 3,9
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 4,7 4,5
Studieadministrasjon og informasjon 4,1 3,9