Tall fra høstens undersøkelse publiseres i februar 2018

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)


 • Læringsmiljø Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
  Ikke nok svar
  1 5
 • Medvirkning Mulighet for påvirkning Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
  Ikke nok svar
  1 5
 • Inspirasjon Studiet er: Engasjerende, utfordrende, motiverende Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
  Ikke nok svar
  1 5
 • Yrkesrelevans Jobbmuligheter, yrkesrelevans, samarbeid med arbeidslivet Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
  Ikke nok svar
  1 5
 • Undervisning Undervisning, veiledning, oppfølging Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
  Ikke nok svar
  1 5
 • Eksamen Eksamens- og innleveringsoppgaver Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
  Ikke nok svar
  1 5
 • Læringsutbytte Egen vurdering av læringsutbytte Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
  Ikke nok svar
  1 5
 • Helhetsvurdering Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig
 • Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
  Ikke nok svar
  1 5

Detaljert informasjon utilgjengelig

Fakta om studieprogrammene

Informasjonen er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Andel av heltid

Viser om studieprogrammet er på heltid eller deltid.

100%
Studiepoeng

Viser antall studiepoeng som kreves for å fullføre graden.

120
Organisering

Angir om undervisningen hovedsakelig gis på institusjonen, er desentralisert eller nettbasert.

Campus
Prosent praksis

Viser andelen av praksis i hele studieprogrammet.

0%
Undervisningsspråk

Viser hvilket språk som hovedsakelig brukes i undervisningen på hele studieprogrammet.

NOR
Videreutdanning

Indikerer om studieprogrammet gis som videreutdanning eller ikke.

Nei
Antall studenter totalt

Viser hvor mange studenter som går på hele studieprogrammet. (for populasjon i undersøkelsen: se info øverst).

44
Andel kvinner

Gjelder alle studentene på studieprogrammet - ikke bare de som fikk spørreskjema.

43,2%
Andel menn

Gjelder alle studentene på studieprogrammet - ikke bare de som fikk spørreskjema.

56,8%

> Se NOKUT-portalen i DBH for flere registerdata

Andre spørsmål fra Studiebarometeret

I hvilken grad er du enig at...

Skala (1-5): 1 = ikke enig og 5 = helt enig

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Ikke nok svar til å vise resultat
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på - -
Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på - -

Spørsmålene var nye i 2016. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2016 med svar fra 2015.

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala (1-5): 1 = i liten grad og 5 = i stor grad.

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Ikke nok svar til å vise resultat
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student - -
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter - -
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter - -
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student - -

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig).

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Ikke nok svar til å vise resultat
Jeg er motivert for studieinnsats - -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys - -
Jeg møter godt forberedt til undervisningen - -
Jeg opplever at min studieinnsats er høy - -

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt i semesteret) brukes på...:

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Ikke nok svar til å vise resultat
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen - -
Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) - -

Tidsbruken studentnee oppgir vil påvirkes av om studieprogrammet er på hel- eller deltid

Andel av heltid - -

Ingen av dine valgte studieprogrammer har (data på) praksis

Spørsmålene var nye i 2016. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2016 med svar fra 2015.

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala (1-5): 1 = i liten grad og 5 = i stor grad.

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Ikke nok svar til å vise resultat
Engelsk (eller andre ikkeskandinaviske språk) brukes ofte som undervisningsspråk - -
Studieprogrammet har ofte hatt utenlandske (gjeste)forelesere - -
Pensum er hovedsakelig på engelsk (eller andre ikkeskandinaviske språk) - -
Internasjonale studenter beriker det faglige miljøet på studieprogrammet - -
Jeg deltar ofte på faglige aktiviteter med internasjonale studenter - -
Jeg er godt informert om mulighetene til utveksling i utlandet - -

Spørsmålene var nye i 2016. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2016 med svar fra 2015.

I hvilken grad er du enig i følgende påstander om bruk av digitale verktøy/medier?

Skala (1-5): 1 = i liten grad og 5 = i stor grad.

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Ikke nok svar til å vise resultat
De er viktige hjelpemidler i min studiehverdag - -
De gjør det lettere for meg å samarbeide med andre studenter - -
De gir meg frihet til å studere når jeg vil og hvor jeg vil - -
De åpner for nye måter å lære pensum på - -
De motiverer meg og øker arbeidsinnsatsen min - -
De bidrar til at jeg jobber mer strukturert med fagene - -
De bidrar til at jeg jobber mer kreativt med fagene - -
De øker kvaliteten på utdanningen min - -

I hvilken grad mener du at:

Skala (1-5): 1 = i liten grad og 5 = i stor grad

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Ikke nok svar til å vise resultat
Studieprogrammet består av emner som henger godt sammen - -
Jeg opplever det som krevende å nå mine karaktermål - -

Indekser i detalj

Hvis du ønsker å vite hvilke spørsmål indeksene består av kan du trykke på disse under.

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) Master, Universitetet i Stavanger
Ikke nok svar til å vise resultat
Læringsutbytte -
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder..."
NB! Pga en feil i databehandlingen i 2015, kan ikke data på 4 spørsmål vises for studier hvor svar fra 2016 er slått sammen med svar fra 2016. I tidsserievisning vises ikke tall på disse fire spørsmålene for 2015. Indeksverdien, basert på alle de 10 spørsmålene, kan likevel beregnes for alle år.
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Teoretisk kunnskap -
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning -
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid -
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter -
Evne til refleksjon og kritisk tenkning -
Samarbeidsevne -
Muntlig kommunikasjonsevne -
Skriftlig kommunikasjonsevne -
Evne til å tenke nytt -
Evne til å jobbe selvstendig -
Inspirasjon -
I hvilken grad mener du at...
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Studieprogrammet er engasjerende -
Studieprogrammet er faglig utfordrende -
Studieprogrammet bidrar til min motivasjon for studieinnsats -
Undervisning -
Hvor tilfreds er du, alt i alt, med...
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
I 2016 ble det lagt til ett nytt spørsmål i denne indeksen. Indeksverdier for tidligere år er følgelig beregnet uten dette spørsmålet. Det ble også gjort språklige endringer i to av spørsmålene i 2015.
Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende -
Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig -
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum) -
Faglig ansattes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er konstruktive) -
Den faglige oppfølgingen -
Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid -
Eksamen -
I hvilken grad mener du at eksamens- og innleveringsoppgavene hittil i ditt studieprogram...
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Handlet om sentrale deler av gjennomgått lærestoff -
Krevde forståelse og resonnement -
Oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning -
Krevde at du tenkte kreativt/nytt -
Oppfordret til å bruke kunnskap fra flere emner for å løse oppgaver -
Yrkesrelevans -
I hvilken grad tror du at studiet du går på…
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
I 2016 ble to nye spørsmål lagt til og to andre spørsmål tatt ut. Indeksverdien 2016 er derfor ikke direkte sammenliknbar med indeksverdiene for tidligere år.
Er relevant for aktuelle yrkesområder -
Gir gode jobbmuligheter -
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet -
Har godt samarbeid med arbeidslivet -
Medvirkning -
Hvor tilfreds er du med…
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet -
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp -
Det lokale studentdemokratiet (f.eks. tillitsvalgte og studentorganisasjon) -
Læringsmiljø -
Hvor tilfreds er du med...
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet -
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet -
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid -
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen -
Bibliotek og bibliotekstjenester -
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang) -
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet -
Studieadministrasjon og informasjon -