2018-tall for studentundersøkelsen (høyskoler og universitet) publiseres i februar

Internasjonal serviceledelse - masterstudium


 • Læringsmiljø Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)
 • Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
  3,0
  1 5
 • Medvirkning Mulighet for påvirkning Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)
 • Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
  1,9
  1 5
 • Inspirasjon Studiet er: Engasjerende, utfordrende, motiverende Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)
 • Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
  1,7
  1 5
 • Yrkesrelevans Jobbmuligheter, yrkesrelevans, samarbeid med arbeidslivet Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)
 • Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
  1,5
  1 5
 • Undervisning Undervisning, veiledning, tilbakemeldinger Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)
 • Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
  2,3
  1 5
 • Forventninger Faglig ansattes forventninger til studentene Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)
 • Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
  3,2
  1 5
 • Organisering Informasjon, administrasjon, faglig sammenheng Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)
 • Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
  2,1
  1 5
 • Helhetsvurdering Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)
 • Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
  1,8
  1 5

> Detaljert informasjon (standardavvik, svarfordeling m.m.)

Fakta om studieprogrammene

Informasjonen er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Andel av heltid

Viser om studieprogrammet er på heltid eller deltid.

100%
Studiepoeng

Viser antall studiepoeng som kreves for å fullføre graden.

120
Organisering

Angir om undervisningen hovedsakelig gis på institusjonen, er desentralisert eller nettbasert.

Campus
Prosent praksis

Viser andelen av praksis i hele studieprogrammet.

0%
Undervisningsspråk

Viser hvilket språk som hovedsakelig brukes i undervisningen på hele studieprogrammet.

ENG
Videreutdanning

Indikerer om studieprogrammet gis som videreutdanning eller ikke.

Nei
Antall studenter totalt

Viser hvor mange studenter som går på hele studieprogrammet. (for populasjon i undersøkelsen: se info øverst).

73
Andel kvinner

Gjelder alle studentene på studieprogrammet - ikke bare de som fikk spørreskjema.

71,2%
Andel menn

Gjelder alle studentene på studieprogrammet - ikke bare de som fikk spørreskjema.

28,8%

> Se NOKUT-portalen i DBH for flere registerdata

Andre spørsmål fra Studiebarometeret

I hvilken grad er du enig at...

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig.)

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,3 -
Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 1,8 -

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig).

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
-
Jeg er motivert for studieinnsats 4,4 -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 4,0 -
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,9 -
Jeg opplever at min studieinnsats er høy 4,4 -

Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt hittil på dette studiet (ikke medregnet ferier), du bruker på

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkl. all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 12,0 -
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 29,7 -

Tidsbruken studentene oppgir vil påvirkes av om studieprogrammet er på hel- eller deltid

Andel av heltid 100% -

Ingen av dine valgte studieprogrammer har (data på) praksis

Fire av de seks spørsmålene var nye i 2017. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2017 med svar fra 2016.
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:

Skala: 1-5 (1 = i liten grad - 5 = i stor grad.)

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
-
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 2,5 -
Har krevd forståelse og resonnement 2,4 -
Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene dine 2,3 -
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 2,2 -
Har vært tilrettelagt for bruk av digitale hjelpemidler (der det er aktuelt) 2,1 -
Har bidratt til din faglige utvikling 2,1 -

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = ikke tilfreds - 5 = svært tilfreds).

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Teoretisk kunnskap 2,0 -
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 2,8 -
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 2,3 -
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 1,8 -
Evne til refleksjon og kritisk tenking 2,3 -
Samarbeidsevne 2,4 -
Muntlig kommunikasjonsevne 2,2 -
Skriftlig kommunikasjonsevne 2,7 -
Evne til å tenke nytt 2,3 -
Evne til å arbeide selvstendig 3,7 -

Spørsmålene var nye i 2017. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2017 med svar fra 2016. NB! Disse spørsmålene ble bare stilt til studenter som ikke har vært på utveksling!
I hvilken grad er du enig i følgende påstander om utveksling utenfor Norge?

Skala: 1-5 (1 = i liten grad - 5 = i stor grad).

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Institusjonen min informerer godt om mulighetene for utveksling 2,6 -
Det er rom i studieplanen for å reise på utveksling 2,9 -
Tilbudet om utveksling er faglig relevant for studieprogrammet 3,2 -
Det er god praktisk tilrettelegging for et utvekslingsopphold (bolig, administrativ støtte, etc.) 3,0 -
Livssituasjonen min gjør det vanskelig å reise på utveksling (jobb, barn, bolig, sykdom, etc.) 2,7 -
Institusjonen min oppmuntrer meg til å reise på utveksling 2,7 -
Jeg er selv motivert til å reise på utveksling 2,6 -
Jeg har planer om å reise på utveksling 1,6 -

Spørsmålene var nye i 2017. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2017 med svar fra 2016.
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig).

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Jeg foretrekker engelsk fremfor norsk som undervisningsspråk 4,0 -
Jeg foretrekker pensum på engelsk fremfor norsk 3,9 -
Jeg er godt fornøyd med de utenlandske gjesteforeleserne 4,0 -
Det er god faglig integrering mellom norske og internasjonale studenter 2,7 -
Det er god sosial integrering mellom norske og internasjonale studenter 2,4 -

Spørsmålene var nye i 2017. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2017 med svar fra 2016.
I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Skala: 1-5 (1 = i liten grad - 5 = i stor grad).

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Jeg får tilbakemeldinger fra mine medstudenter på arbeid/oppgaver ved bruk av digitale hjelpemidler 2,2 -
De faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler for å aktivt involvere studentene i undervisningen (quiz, meningsmålinger, etc.) 2,2 -
Jeg deltar mer aktivt i undervisningen når de faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler 3,3 -
Undervisningslokalene er tilpasset bruk av digitale hjelpemidler 2,9 -
Jeg får tilbakemeldinger fra de faglig ansatte på arbeid/oppgaver ved bruk av digitale plattformer 2,1 -
De faglig ansatte legger til rette for at jeg skal bruke digitale hjelpemidler utenom undervisningen 2,5 -
De digitale hjelpemidlene som brukes i studieprogrammet er brukervennlige 2,6 -
Digitale hjelpemidler brukes på en hensiktsmessig måte på studieprogrammet 2,6 -

I hvilken grad mener du at:

Skala: 1-5 (1 = i liten grad - 5 = i stor grad).

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Jeg opplever det som krevende å nå mine karaktermål 4,3 -

Indekser i detalj

Hvis du ønsker å vite hvilke spørsmål indeksene består av kan du trykke på disse under.

Internasjonal serviceledelse - masterstudium Master, Universitetet i Stavanger
Læringsmiljø 3,0
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = ikke tilfreds - 5 = svært tilfreds).
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 3,2
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 2,9
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 2,5
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 2,6
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 2,3
Bibliotek og bibliotekstjenester 3,8
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang) 3,1
Medvirkning 1,9
Hvor tilfreds er du med:
Skala: 1-5 (1 = ikke tilfreds - 5 = svært tilfreds).
Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet 1,9
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp 1,9
Det lokale studentdemokratiet (f.eks. tillitsvalgte og studentorganisasjon) 1,9
Inspirasjon 1,7
I hvilken grad mener du at:
Skala: 1-5 (1 = i liten grad - 5 = i stor grad).
Studieprogrammet er stimulerande 1,7
Studieprogrammet er faglig utfordrende 1,8
Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats 1,6
Yrkesrelevans 1,5
I 2016 ble to nye spørsmål lagt til og to andre spørsmål tatt ut. Indeksverdiene for 2016 og 2017 er derfor ikke direkte sammenliknbar med indeksverdiene for tidligere år.
I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på:
Skala: 1-5 (1 = i liten grad - 5 = i stor grad).
Er relevant for aktuelle yrkesområder 1,4
Gir gode jobbmuligheter 1,3
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet 1,7
Har godt samarbeid med arbeidslivet 1,5
Undervisning 2,3
I 2016 ble det lagt til ett nytt spørsmål i denne indeksen. Indeksverdier for tidligere år er følgelig beregnet uten dette spørsmålet. Det ble også gjort språklige endringer i to av spørsmålene i 2015.
Hvor tilfreds er du, alt i alt, med...
Skala: 1-5 (1 = ikke tilfreds - 5 = svært tilfreds).
Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende 2,0
Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig 2,3
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum) 2,5
Faglig ansattes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er konstruktive) 2,5
Den faglige veiledningen 2,3
Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid 2,4
Forventninger 3,2
Spørsmålene var nye i 2016.
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = i liten grad - 5 = i stor grad).
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 2,6
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 3,3
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 3,9
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 2,9
Organisering 2,1
Spørsmålene var nye i 2017. Derfor vises ikke tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2017 med svar fra 2016.
Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = ikke tilfreds - 5 = svært tilfreds).
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 2,2
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 2,1
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 2,3
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 1,9