2018-tall for studentundersøkelsen (høyskoler og universitet) publisert 12. februar

Datateknologi - masterstudium (2-årig)

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4,5 0,73 16 - - 13 25 63 -
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 4,8 0,41 16 - - - 19 75 -

Studiestart

Spørsmålene var nye i 2018. Derfor kan vi ikke vise tidsserier, eller tall for studieprogram der vi har slått sammen svar fra 2018 med svar fra 2017. I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg ble inkludert i et faglig fellesskap med faglig ansatte på studieprogrammet tidlig i studieløpet - - 0 - - - - - -
Jeg ble inkludert i et faglig fellesskap med andre studenter på studieprogrammet tidlig i studieløpet - - 0 - - - - - -
De faglig ansatte la tydelig fram faglige forventninger og krav til meg tidlig i studieløpet - - 0 - - - - - -
Jeg fikk tidlig innføring i fagfeltets arbeidsmetoder og begrepsramme - - 0 - - - - - -
Studieprogrammets innhold samsvarte godt med forventningene jeg hadde før studiestart - - 0 - - - - - -
Jeg ble inkludert i et sosialt fellesskap med andre studenter på studieprogrammet tidlig i studieløpet - - 0 - - - - - -

Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 2,7 0,96 16 13 19 44 19 - -
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 3,5 1,03 16 - 19 31 31 19 -
Jeg er motivert for studieinnsats 3,6 1,09 16 - 25 13 44 19 -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 3,2 1,22 16 - 25 31 19 19 -

Tidsbruk

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
0 1-10 11-20 21-30 31-40 Over 40
Betalt arbeid 4,4 8,16 16 56 38 - - - -
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 27,3 13,75 15 - 20 13 40 20 -
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 8,4 4,52 15 - 60 40 - - -

Praksis

Vi har ikke data på praksis for dette studieprogrammetVurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Har bidratt til din faglige utvikling 4,0 0,89 16 - - 38 25 38 -
Har krevd forståelse og resonnement 3,9 0,81 16 - - 19 56 19 -
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 4,1 0,89 16 - - 13 44 38 -
Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene dine 4,1 0,80 16 - - 25 38 31 -
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4,2 0,83 16 - - 25 31 44 -

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,4 1,03 16 - 25 25 38 13 -
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 3,5 0,89 16 - 13 38 38 13 -
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,5 0,97 16 - 13 44 25 19 -
Muntlig kommunikasjonsevne 3,3 0,93 16 - 19 50 19 13 -
Evne til refleksjon og kritisk tenking 3,8 0,86 16 - - 31 44 19 -
Samarbeidsevne 4,3 1,00 16 - - 19 19 56 -
Evne til å arbeide selvstendig 4,1 0,77 16 - - 25 44 31 -
Skriftlig kommunikasjonsevne 3,9 0,72 16 - - 31 50 19 -
Evne til å tenke nytt 3,6 0,96 16 - 13 31 38 19 -
Teoretisk kunnskap 4,1 0,72 16 - - 19 50 31 -

Medvirkning

Spørsmålene var nye i 2018. Derfor kan vi ikke vise tidsserier, eller tall for studieprogram der vi har slått sammen svar fra 2018 med svar fra 2017. I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet - - 0 - - - - - -
Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen - - 0 - - - - - -
Det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, fagutvalg, studentparlament, etc. - - 0 - - - - - -

Digitale verktøy

Spørsmålene var nye i 2018. Derfor kan vi ikke vise tidsserier, eller tall for studieprogram der vi har slått sammen svar fra 2018 med svar fra 2017. I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningen - - 0 - - - - - -
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen - - 0 - - - - - -
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt - - 0 - - - - - -
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet - - 0 - - - - - -

Omfang av tilb. og veil - tittel

Hvor ofte har du hittil i studiet:

Skala: Aldri, 1-2 ganger, 3-5, 6-10, mer enn 10 ganger, Vet ikke.

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Fått tilbakemeldinger fra andre studenter på skriftlig eller ikke-skriftlig arbeid - - 0 - - - - - -
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte etter endelig innlevert skriftlig arbeid - - 0 - - - - - -
Diskutert faglige problemstillinger med faglig ansatte - - 0 - - - - - -
Diskutert din faglige utvikling/resultater med faglig ansatte - - 0 - - - - - -
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på skriftlig arbeid før endelig innlevering - - 0 - - - - - -
Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på ikke-skriftlig arbeid - - 0 - - - - - -

Bruk av ulike undervisnings- og arbeidsformer

I hvilken grad brukes disse undervisnings- og arbeidsformene i studieprogrammet ditt?

Skala: 0-5 (0 = brukes ikke, 1 = i liten grad og 5 = i stor grad). Verdien 0 («Brukes ikke») fremkommer ikke i tabellen, men er med i utregningen av gjennomsnitt og standardavvik.

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Case 0,5 0,52 16 44 - - - - -
Digitale arbeidsformer 3,3 2,02 16 13 - - 19 38 13
Feltarbeid / egen datainnhenting 0,6 1,26 16 31 - - - - -
Forelesning 4,3 0,93 16 - - 31 13 56 -
Gruppe uten lærer 1,4 1,40 16 19 13 19 - - 13
Skriftlig arbeid til innlevering 4,4 0,72 16 - - 13 38 50 -
Laboratorieøving 0,9 1,41 16 13 19 - - - -
Praksisperioder 0,1 0,54 16 - - - - - 13
Annen praktisk øving 1,7 1,96 16 19 - 13 13 13 -
Prosjektarbeid 4,0 0,63 16 - - 19 63 19 -
Seminar 1,3 1,24 16 38 13 13 - - -
Simulering/rollespill 0,1 0,26 16 - - - - - -

Bidrag til læring fra ulike undervisnings- og arbeidsformer

I hvilken grad bidrar disse undervisnings- og arbeidsformene til læringen din? Det er kun studenter som svarer 1-5 på spørsmål om bruk av tilsvarende undervisnings- og/eller arbeidsform som svarer på spørsmålene her. For enkelte undervisnings- og arbeidsformer vil det derfor ikke vises noe gjennomsnitt fordi det er for få studenter på studiet som opplyser at disse brukes.

Skala: 1-5 (1 = i liten grad - 5 = i stor grad).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Case 3,0 1,41 8 13 13 25 13 13 25
Digitale arbeidsformer 3,7 1,49 14 - - 21 - 36 29
Feltarbeid / egen datainnhenting 3,8 1,64 6 - 33 - - 50 17
Forelesning 3,0 1,16 16 - 31 31 19 13 -
Gruppe uten lærer 2,9 0,99 11 - 18 36 27 - -
Skriftlig arbeid til innlevering 4,2 0,98 16 - - 19 25 50 -
Laboratorieøving 3,5 1,38 7 - 29 14 14 29 14
Praksisperioder 2,0 - 3 - 33 - - - 67
Annen praktisk øving 3,8 1,33 9 - 11 22 - 33 33
Prosjektarbeid 4,4 0,89 16 - - 25 13 63 -
Seminar 2,2 1,30 11 36 - 18 18 - 18
Simulering/rollespill 1,0 - 2 50 - - - - 50

Indekser i detalj

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning
Spørsmålene var nye i 2018. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for studier der vi har slått sammen svar fra 2018 med svar fra 2017.
Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander:
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt - - 0 - - - - - -
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende - - 0 - - - - - -
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte - - 0 - - - - - -
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt - - 0 - - - - - -
Tilbakemeldinger
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien.
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende:
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 3,5 0,94 17 - 12 41 29 18 -
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 3,7 0,92 17 - 12 24 47 18 -
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,8 0,81 17 - - 24 53 18 -
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt - - 0 - - - - - -
Forventninger

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 2,9 1,12 16 - 50 19 19 13 -
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 3,5 0,76 16 - - 38 38 - 13
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 2,8 0,98 16 - 31 44 13 - -
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 3,6 0,73 16 - - 38 50 - -
Læringsmiljø

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Bibliotek og bibliotekstjenester 4,0 0,66 16 - - 19 56 19 -
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 3,8 1,15 15 - 20 13 33 33 -
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) 3,4 0,89 16 - 13 50 25 13 -
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 3,5 0,89 16 - 13 38 38 13 -
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,2 1,05 16 - 13 - 31 50 -
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 3,8 1,01 16 - - 31 19 25 19
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 3,0 0,76 16 - 25 44 25 - -
Organisering

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 3,4 0,72 16 - - 75 13 13 -
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 3,9 0,93 16 - 13 - 56 25 -
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 3,6 0,81 16 - - 38 44 13 -
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 3,5 1,21 16 - 13 31 25 25 -
Tilknytning til yrkeslivet
Tre av spørsmålene var nye i 2018. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2018 med svar fra 2017.
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende:
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg - - 0 - - - - - -
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet - - 0 - - - - - -
Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet 4,2 0,75 16 - - 19 44 38 -
Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet - - 0 - - - - - -
Inspirasjon

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats 3,8 1,05 16 - 13 25 31 31 -
Studieprogrammet er stimulerande 4,1 0,93 16 - - 19 38 38 -
Studieprogrammet er faglig utfordrende 4,4 0,63 16 - - - 44 50 -