Sammenligne studieprogram


 • Læringsmiljø > Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr. Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold
  3,8
  1 5
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
  3,3
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
  3,6
  1 5
 • Medvirkning > Mulighet for påvirkning Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold
  3,5
  1 5
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
  2,6
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
  3,0
  1 5
 • Engasjement > Engasjerende, utfordrende, helhetlig Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold
  4,3
  1 5
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
  4,2
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
  4,1
  1 5
 • Yrkesrelevans > Jobbmuligheter, yrkesrelevans. Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold
  4,6
  1 5
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
  4,4
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
  4,5
  1 5
 • Undervisning > Undervisning, veiledning, oppfølging. Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold
  3,8
  1 5
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
  2,9
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
  3,4
  1 5
 • Eksamen > Eksamens- og innleveringsoppgaver Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold
  4,2
  1 5
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
  4,0
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
  4,1
  1 5
 • Læringsutbytte > Egen vurdering av læringsutbytte Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold
  3,8
  1 5
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
  3,6
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
  3,8
  1 5
 • Helhetsvurdering Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold
  4,3
  1 5
 • Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
  3,9
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
  4,1
  1 5

Detaljert informasjon utilgjengelig i sammenligningsmodus

Fakta om studieprogrammene

Informasjonen er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Andel av heltid

Viser om studieprogrammet er på heltid eller deltid.

100% 100%
Studiepoeng

Viser antall studiepoeng som kreves for å fullføre graden.

180 180
Organisering

Beskriver i hvilken form undervisningen hovedsakelig gis.

Campus Campus
Prosent praksis

Viser andelen av praksis i hele studieprogrammet.

28% 21%
Undervisningsspråk

Viser hvilket språk som hovedsakelig brukes i undervisningen på hele studieprogrammet.

NOR NOR
Videreutdanning

Indikerer om studieprogrammet gis som videreutdanning eller ikke.

Nei Nei
Antall studenter totalt

Viser hvor mange studenter som går på hele studieprogrammet. (for populasjon i undersøkelsen: se info øverst).

131 288
Andel kvinner

Gjelder alle studentene på studieprogrammet.

83,2% 89,6%
Andel menn

Gjelder alle studentene på studieprogrammet.

16,8% 10,4%

> Se NOKUT-portalen i DBH for flere registerdata

Overordnet tilfredshet

Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,7 4,6 4,6
Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 4,3 3,9 4,1

Forventninger

Spørsmålene var nye i 2015.
Hvilke forventninger hadde du til:

Skala (0-5): 0=ingen, 1=lave og 5=høye. Svaret 0, "Ingen forventninger", inngår i gjennomsnittet.
NB! Tabellen under angir ikke andel som har svart 0!

Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
Undervisningen 4,2 4,0 4,3
Faglige tilbakemeldinger og veiledning 4,1 4,1 4,1
Det sosiale og faglige miljøet 3,7 3,8 4,0
Studieprogrammet generelt 4,3 4,3 4,4

Forventninger innfridd?

Skala (1-5): 1=i liten grad og 5= i stor grad.

Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
Mine forventninger til studieprogrammet generelt er innfridd 3,9 3,1 3,4

Tidsbruk

Det ble gjort endringer i disse spørsmålene i 2014, derfor viser vi ikke data for 2013, se lenke til "Om Studiebarometeret" øverst. Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt i semesteret) brukes på...:

Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen 19,9 15,6 16,8
Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) 14,2 11,9 12,7

Studentenes studieinnsats vil påvirkes av om programmet går på del- eller heltid

Andel av heltid 100% 100%

Motivasjon

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig).

Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
Jeg er motivert for studieinnsats 4,0 4,0 4,1
Studieprogrammet bidrar til min motivasjon for studieinnsats 3,9 3,4 3,6
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 3,6 3,3 3,5
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,3 3,4 3,5
Jeg opplever at min studieinnsats er høy 3,6 3,8 3,7
Jeg opplever det som krevende å nå mine karaktermål 3,8 3,9 3,9

Praksis

NB! I noen faggrupper (utdanningsgrupper) har bare noen få studieprogrammer praksis.
Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = ikke tilfreds og 5 = svært tilfreds)

Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus Gjennomsnitt Av alle Sosialfag som har praksis
Hvordan institusjonen forberedte deg på praksisopplæring 3,4 2,9 3,1
Kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole/universitet 3,0 2,9 3,1
Tilbakemeldingene underveis i praksis 3,6 3,3 3,4
De faglige utfordringene i praksisopplæring 3,7 4,0 3,8
Teoriopplæringens relevans for praksisutøvelse 3,7 3,0 3,4
Hvordan erfaring fra praksis brukes som grunnlag for diskusjon/refleksjon i undervisningen 3,9 3,8 3,6
Praksisopplæringen generelt 3,9 4,1 3,8

Indekser i detalj

Hvis du ønsker å vite hvilke spørsmål indeksene består av kan du trykke på disse under.

Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Østfold Bachelorstudium i barnevern Bachelor, Høgskolen i Oslo og Akershus Gjennomsnitt Av alle Sosialfag
Læringsutbytte 3,8 3,6 3,8
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder..."
NB! Pga en feil i databehandlingen, kan ikke 2015-data på 4 spørsmål vises. Indeksverdien, basert på alle de 10 spørsmålene, kan likevel beregnes.
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Teoretisk kunnskap 3,9 3,9 3,8
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,3 3,3 3,2
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,0 3,1 2,9
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 3,8 3,5 3,7
Evne til refleksjon og kritisk tenkning 4,1 4,1 4,1
Samarbeidsevne 4,1 4,0 4,2
Muntlig kommunikasjonsevne - - -
Skriftlig kommunikasjonsevne - - -
Evne til å tenke nytt - - -
Evne til å jobbe selvstendig - - -
Engasjement 4,3 4,2 4,1
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "I hvilken grad mener du at studieprogrammet..."
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Er engasjerende 4,4 4,1 4,0
Er faglig utfordrende 4,3 4,3 4,2
Består av emner som henger godt sammen 4,3 4,2 4,1
Undervisning 3,8 2,9 3,4
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du, alt i alt, med..."
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende 3,9 3,5 3,5
Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig 3,9 3,5 3,5
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum) 4,2 3,2 3,7
Faglig ansattes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er konstruktive) 3,5 2,2 3,3
Den faglige oppfølgingen 3,5 2,1 3,1
Eksamen 4,2 4,0 4,1
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "I hvilken grad mener du at eksamens- og innleveringsoppgavene hittil i ditt studieprogram..."
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Handlet om sentrale deler av lærestoffet 4,3 3,8 4,2
Krevde forståelse og resonnement 4,4 4,2 4,3
Oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning 4,4 4,3 4,2
Krevde at du tenkte kreativt/nytt 3,8 3,7 3,6
Oppfordret til å bruke kunnskap fra flere emner for å løse oppgaver 4,2 4,0 4,1
Yrkesrelevans 4,6 4,4 4,5
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: «I hvilken grad tror du at studiet du går på…»
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Er relevant for aktuelle yrkesområder 4,7 4,6 4,6
Gir gode jobbmuligheter 4,5 4,4 4,3
Gir kunnskap som er viktig i arbeidslivet 4,7 4,6 4,5
Gir ferdigheter som er viktige i arbeidslivet 4,7 4,3 4,4
Medvirkning 3,5 2,6 3,0
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: «Hvor tilfreds er du med…»
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet 3,5 2,3 2,8
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp 3,5 2,3 2,8
Det lokale studentdemokratiet (f.eks. tillitsvalgte og studentorganisasjon) 3,5 3,7 3,4
Læringsmiljø 3,8 3,3 3,6
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du med..."
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,1 3,5 3,9
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 3,8 3,7 3,7
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 3,1 2,8 3,0
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 3,4 3,1 3,2
Bibliotek og bibliotekstjenester 4,2 4,2 4,1
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang) 3,9 3,3 3,7
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte 3,9 3,1 3,5
Studieadministrasjon og informasjon 3,9 2,9 3,5